М.Луніс, Віт.І.Мамчук, В.Т.Мовчан, Л.А.Романюк
Алгебраїчні моделі турбулентної в'язкостi і теплопровідності в розрахунках пристінних турбулентних течій

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 1, (2001) с.37-45
Наведено розробленi й апробованi алгебраїчнi моделi коефiцiєнтiв турбулентної в'язкостi i температуропровiдностi. Моделi сформульовано у виглядi єдиної формули для всього примежового шару, так що пiсля модифiкацiї її коефiцiєнтiв та параметрiв з метою врахування наявних у реальних течiях ускладнюючих факторiв узагальнюються для розрахунку широкого класу задач пристiнних течiй. Отриманi за їх допомогою результати у виглядi наближено-аналiтичних залежностей та числових значень профiлiв швидкостi й температури, параметрiв примежового шару та коефiцiєнтiв опору тертя, тепловiддачi представлено в порiвняннi з експериментальними i розрахунковими даними рiзних авторiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська