І.В.Ковалець, В.С.Мадеріч
Чисельна тривимiрова модель розповсюдження важкого газу в атмосфері з використанням консервативних схем розщеплення

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 1, (2001) с.28-36
Наведена чисельна тривимiрова модель розповсюдження важкого газу у турбулентному приземному шарi. Для чисельного розв'язку системи рiвнянь моделi застосована консервативна (по масi) схема розщеплення з використанням рiвняння для тиску замiсть рiвняння для температури. Наведено спiвставлення результатiв моделювання з даними лабораторних експериментiв. Результати розрахункiв спiвставленi також iз розрахунками неконсервативною схемою.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська