А.М.Гомілко, В.С.Малюга, В.В.Мелешко, М.Вербрюгген
Обтікання системи кільцевих дисків потоком Стокса

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 1, (2001) с.20-27
Розглянуто осесиметричну течiю Стокса поза трьох тонких кiльцевих дискiв. На основi теорiї гiдродинамiчних потенцiалiв i методу ортогональних полiномiв вiдповiдна гранична задача для рiвнянь Стокса зведена до системи лiнiйних алгебраїчних рiвнянь другого роду. В результатi чисельних розрахункiв проаналiзовано залежнiсть сили опору вiд значення геометричного параметра та представлено лiнiї течiї, що описують кiнематичну картину потоку.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська