І.Т.Селезов
Хвильові процеси в гідродинамічних и пружних середовищах

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 4, (2000) с.099-118
Розвинуто та дослiджено деякi моделi, що описують поширення хвиль на водi, магнiтогiдродинамiчних та гiдропружних хвиль типу перистальтичних та їх взаємодiя з локальними неоднорiдностями. На цiй основi розглядаються деякi задачi i наведено аналiтичнi та чисельнi результати. Виведено узагальненi еволюцiйнi рiвняння (нелiнiйно-дiсперсiйнi апроксимацiї), з яких випливають як окремi випадки вiдомi наближенi теорiї розповсюдження нелiнiйних хвиль на водi. Дослiджено еволюцiю солiтона. На основi рiвнянь магнiтної гiдродинамiки та магнiтопружностi побудовано наближення слабкої та iдеальної електропроводностi. Показана можливiсть введення потенцiалiв i розглянуто задачу розсiяння МГД хвиль на цилiндрi. Узагальнено рiвняння магнiтопружностi на випадок середовища з пустотами та рiвняння магнiтопружного середовища, що намагнiчується, на випадок активних взаємодiй. Наведено постановку нової начально-краєвої задачi поширення пульсового тиску в кровоноснiй судинi iз стиком. Ретельно дослiджується вплив стику судин з рiзними радiусами i товщинами на поширення гiдропружних хвиль. Встановлено значну концентрацiю товщинно-зсувних та згинних напружень в областi стику.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська