Е.Н.Пеліновський
Авторезонансні процеси при взаємодії поодиноких хвиль з зовнішніми полями

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 4, (2000) с.67-72
Розглядається динамiка поодинокої хвилi (солiтона) при взаємодiї з зовнiшнiми полями в рамках збуреної версiї рiвняння Кортевега-де Врiза. Отримано асимптотичнi рiвняння першого порядку для амплiтуди та фази солiтона, який взаємодiє з iзольованим збуренням. Побудована фазова площина аcимптотичної системи та приведенi умови захоплення солiтона зовнiшнiм полем. Обговорюється динамiка солiтона в полi збурення, яке нестацiонарно рухається.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська