В.В.Нікішов, Р.В.Христюк
Аналiз рухiв в`язкої стратифiкованої рiдини при наявностi обертання

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 4, (2000) с.48-57
На основi лiнеарiзованих рiвнянь руху в наближеннi Бусiнеска проведено аналiз рухiв в`язкої температурно стратифiкованої рiдини при наявностi обертання. В просторi хвильових чисел побудовано дiаграми, якi дозволяють видiляти зони, що визначають той чи iнший тип руху (гiроскопiчнi, внутрiшнi, гравiтацiйно-гiроскопiчнi хвилi та аперiодичнi рухи) в залежностi вiд просторових розмiрiв збурень та параметрiв середовища. Показано, що межа областi аперiодичних рухiв має характерну "клювообразну" форму, знайдено точний вираз, який визначає положення кутової точки. Для вказаних зон побудовано асимптотичнi залежностi, що описують хвильовий i аперiодичний режими рухiв. Побудовано дiаграму рухiв у наближеннi "f-площини", проведено порiвняння з аналогiчною дiаграмою, яку побудовано без використання цього наближення.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська