С.Ф.Доценко
Генерацiя поверхневих хвиль та вихорiв при змiщеннях еліптичної ділянки дна басейну

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 4, (2000) с.24-31
В рамках лiнiйної моделi довгих хвиль виконано аналiз процесiв генерацiї просторових хвиль та вихорiв в шарi рiдини скiнченної глибини, який обертається. Джерело збурення - малi вертикальнi змiщення скiнченної протяжностi дiлянки дна басейну. Знайдено iнтегральнi вирази для гiдродинамiчних полiв та повної енергiї руху рiдини. Встановлено ряд загальних властивостей динамiчного процесу. Кiлькiснi оцiнки впливу обертання середовища на динамiку рiдини отриманi на основi розрахунку подвiйних iнтегралiв для випадку деформацiй елiптичної дiлянки дна басейну, якi здiйснюються за лiнiйним законом на протязi скiнченного промiжку часу. Задача представляє iнтерес для вивчення ефектiв, що супроводжують сейсмiчну генерацiю хвиль цунамi в океанi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська