Р.Волинський
Наближена математична модель течії крізь тріщинуваті пористі утворення

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 4, (2000) с.5-10
Метод iнтегрального теплового балансу, розвинутий Гудменом, узагальнюється на випадок задач неусталеної течiї подвiйної поруватостi, для яких iснують точнi розв'язки. Вводиться iнтегральний метод, який дає можливiсть розв'язувати задачу наближено, але досить ефективним чином. Отриманi результати близькi до знайдених Стрельцовою-Адамсом пiсля вдосконалення моделi. Наведено i аналiзуються результати тестових розрахункiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська