Є.А.Шквар
Математичне моделювання переносу домiшкiв турбулентним примежовим шаром

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 2, (2000) с.96-105
Запроповано напiвемпiричну модель турбулентного примежового шару з неоднорiдним розподiлом по його товщинi малих концентрацiй рiдких або дрiбнодисперсних домiшкiв, що вводяться. Виконано модифiкацiї алгебраїчної моделi турбулентностi, якi дозволяють врахувати сумiсний вплив на турбулентну в'язкiсть комплексу фаз, що переносяться потоком, з нормальним вiдносно обтiчної поверхнi градiєнтом концентрацiї кожної з них. Розроблено безiтерацiйний маршевий метод розрахунку багатофазного примежового шару з урахуванням можливого впливу фаз, що переносяться, на параметри основного потоку. Показано можливiсть i ефективнiсть застосування до реалiзацiї даного методу алгоритмiв розпаралелювання обчислень, виконано оцiнку часу розрахунку на багатопроцесорному комп'ютерi. Наведенi приклади тестових розрахункiв турбулентних течiй.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська