В.Г.Погребняк, А.А.Писаренко
Розчини полімерів в умовах пристінної турбулентності і механізм сниження гідродинамічного опору

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 2, (2000) с.83-95
Приведенi результати полярiзацiйно-оптичного дослiдження пристiнної турбулентної течiї розчинiв полiетиленоксида (ПЕО), якi доказують наявнiсть сильного деформацiйного впливу гiдродинамiчного поля на макромолекули у певних зонах приграничного шару. Наданi в роботi експериментальнi результати є фундаментальними в планi пiдтвердження iдеї про те, що механiзм зниження опору однозначно пов`язаний iз процесом сильного деформування макромолекулярных клубкiв, що призводить до прояву нелiнiйних ефектiв пружностi. Адекватне експериментальне пiдтвердження розгортання макромолекул в умовах пристiнної турбулентностi зробило очевидним переваги використання нетурбулентних течiй iз розтягом для дослiдження взаємодiї макромолекул iз гiдродинамiчним полем в зв'язку з можливiстю експериментального вивчення аномальних ефектiв у контрольованих умовах i дозволило промоделювати головнi особливостi турбулентного приграничного шару. Експериментально вивченi поля швидкостей i їхнiх градiєнтiв, а також ступень розгортання макромолекул у вхiднiй областi короткого капiляра (у модельних умовах пристiнної турбулентностi) при течiї розчинiв ПЕО. При течiї, що зходиться, розчинiв полiмерiв макромолекули пiддаються дуже сильному (60%) розгортанню пiд дiєю гiдродинамiчного поля, що в результатi призводить до перебудови структури цього поля. Встановлено, що закономiрностi поведiнки макромолекул при течiї з повздовжним градiєнтом швидкостi та з`являющихся при цьому ефектiв пружних деформацiй мають найголовне значення для розумiння механiзма аномально низького турбулентного тертя, зафiксованого при течiї ростворiв полiмерiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська