О.Д.Нікішова
Стiйкiсть течiї бiля рухомої викривленої поверхнi до тривимiрних збурень

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 2, (2000) с.64-75
Розглядається стiйкiсть течiї в погранiчному шарi вiдносно тривимiрних поздовжних вихорiв (вихорiв Гьортлера), якi формуються пiд дiєю вiдцентрових сил. Показано, що вихори виникають на опуклiй поверхнi, яка рухається по викривленiй траєкторiї, на вiдмiну вiд випадку, коли нерухома криволiнiйна поверхня обтiкається потоком рiдини i вихорi формуються на увiгнутiй сторонi. Дослiджено лiнiйну стiйкiсть такої течiї, побудовано дiаграму стiйкостi. Знайдено, що критичне число Гьортлера значно перевищує аналогiчне критичне число для течiї, яка обтiкає нерухому увiгнуту поверхню. Знайдено, що дiапазон хвильових чисел, якi характеризують нестiйкiсть течiї, є вужчим в порiвняннi з випадком обтiкання поверхнi. Це дозволяє зробити висновок, що течiя бiля рухомої викривленої поверхнi, яка рухається по криволiнiйнiй траєкторiї, є бiльш стiйкою в порiвняннi з течiєю бiля нерухомої викривленої поверхнi, яка обтiкається потоком рiдини. Проведено систематичнi розрахунки власних функцiй задачi для рiзних значень чисел Гьортлера Gr та безрозмiрного хвильового числа aq, где $ q - товщина втрати iмпульсу. Побудовано вiдповиднi графiки цих функцiй, знайдено положення i значення характерних точок кожної функцiї (максимальнi i мiмнiмальнi значення, точки перетину вертикальної вiсi). Приведенi данi дозволяють приблизно визначити усi компоненти збуреної швидкостi та тиску, якщо вiдома iнформацiя тiльки про одну компоненту, наприклад, про максимальне значення поздовжньої компоненти швидкостi, яка може бутi вимiряна експериментальним шляхом. Проведено аналiз розташування зон нестiйкостi до тривимiрних вихорiв на тiлi дельфiна, який рухається прямолiнiйно i кормова частина його тiла робить рухи догори та донизу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська