А.М.Гомілко, А.Н.Горовой
Задача Стокса про обтікання прямокутної пластинки

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 2, (2000) с.35-42
Розглядається течiя Стокса в'язкої нестислої рiдини зовнi тонкої прямокутної пластинки. На основi теорiї гармонiйних потенцiалiв вiдповiдна гранична задача для системи рiвнянь Стокса зведена до двомiрного iнтегрального рiвняння Фредгольма першого роду на поверхнi пластинки. При чисельному розв'язаннi iнтегрального рiвняння використовувався розклад невiдомої густини по ортогональнiй системi тригонометричних функцiй. Проiлюстровано особливостi лiнiй току течiї рiдини в залежностi вiд геометричних розмiрiв пластинки.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська