В.В.Бабенко
Гідробіонічні принципи сниження опору

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 2, (2000) с.3-17
Дослiджено особливостi систем органiзму та їх взаємодiї в процесi руху водних ссавцiв, яке спрямовано на зменшення енерговитрат. Розглянуто принципи функцiювання гiдробiонтiв, особливостi морфологiї та фiзiологiї кiстяка, мишц, кожних покровiв, кровеносної системи та iнервацiї дельфiнiв з урахуванням силової дiї середовища iснування на органiзм. Вивчено вплив на системи органiзму швидкостi руху, нестацiонарностi течiї нетрадицiйного способу утворення тяги та специфiчної будови тiла. Наведено результати вимiру температури на поверхнi тiла, розподiлу пружностi, демпфуючих властивостей кожi, а також характеристик турбулентного граничного шару при рiзних режимах руху дельфiна. Розглянуто роботу систем огнанiзму та механiзми регулювання механiчних властивостей кожi в залежностi вiд швидкостi руху. Виконано гiдродинамiчне моделювання систем органiзму. Наведено результати експериментальних дослiджень деяких моделей систем органiзму гiдробiонтiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська