О.В.Шеховцов
Метод розрахунку нестаціонарного поля тиску в змішаній потенціально-вихровій області, що прилягає до крила яке обертається

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 1, (2000) с.79-87
Показано, що використовуючи удосконалений метод дискретних вихорiв та iнтеграл Кошi-Лагранжа, можна обчислювати поле тиску в областi завихореностi при наявностi у нiй крила, що обертається. Отримано розрахунковi формули для випадкiв руху крила у безмежному та обмеженому середовищах, а також при наявностi та вiдсутностi зовнiшнього потоку. Апробацiя методу для випадкiв обертового руху тонкого крила (генератора завихореностi) у безмежному середовищi та поблизу екрану показала, що вiн досить економний та дозволяє з високим степенем точностi обчислювати поля з великими градiєнтами коефiцiєнту тиску.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська