В.М.Семененко
Комп'ютерного моделювання динаміки суперкавiтуючих тіл

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 1, (2000) с.64-69
Пропонуєтся спосiб теоретичного дослiдження стiйкостi руху високошвидкiсних суперкавiтуючих моделей "в цiлому" шляхом його прямого комп'ютерного моделювання. Описана прийнята математична модель, яка грунтується на принципi незалежностi розширення перерiзiв каверни i враховує гiдродинамiчну взаємодiю моделi з внутрiшньою границею каверни. Дана стисла характеристика комп'ютерної програми STAB. Комп'ютерне моделювання пiдтвердило можливiсть самостабiлiзацiї суперкавiтуючих моделей шляхом рикошетування їх хвостової частини вiд внутрiшнiх границь каверни. В експериментах дiя даного механiзму самостабiлiзацiї проявляється в перiодичних збуреннях поверхнi каверни, що зафiксовно швидкiсною кiнозйомкою.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська