Є.О.Гаев, E.Сэйвори, Н.Той
Дослідження неоднорідної пронизної шорсткостi в аеродинамічному каналі

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 1, (2000) с.10-19
Термоанемометричними методами експериментально вивчається течiя усерединi та зовнi пронизної шорсткостi висотою 120 мм, що розмiщена на пiдлозi аеродинамiчного каналу. Шорсткiсть являє собою масив "дерев", якi складенi з "крон" у виглядi плоских трикутникiв висотою 70 мм та цилiндричних "стовбурiв", i дозволяє кiлька орiєнтацiй вiдносно повiтряного потоку. Отримано розподiли середньої швидкостi та iнтенсивностi турбулентностi, спектри пульсацiй продольної швидкостi та їхньої трансформацiї уздовж шорсткостi. Результати можуть бути використанi в рiзних науках, що вивчають пронизливу шорсткiсть у потоках газу чи рiдини.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська