С.Т.Аксентьєв
Експериментальне дослідження розпилюючих головок імпульсних водометів

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 3, (1999) с.72-76
Наведено результати експериментальних дослiджень характеристих розпилюючих головок з багатоструйними елементами. Запропонованi рекомендацiї щодо вибору конструкцiї розпилюючих елементiв, засобам їх розмiщення на головцi для забезпечення дрiбнодисперсностi, однорiдностi та високого ступеня заповнення об`єма факелу краплями. Одержанi формули для визначення характеристик розпилюючих головок.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська