А.Н.Трофимчук
Нестаціонарнi коливання пористопружного насиченого рiдиною шару грунту

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 3, (1999) с.65-71
Розглянуто задачу про нестационарнi коливання шару пористопружного насиченою рiдиною середовища, рух якого описується системою диференцiальних рiвнянь Бiо. Застосовано чисельний метод скiнечнних елементiв для знаходження динамiчних перемiщень твердої i рiдкої фаз, порового тиску й ефективних напруг у твердiй фазi. Проведено чисельний аналiз одноосьового навантаження шару пористоупружного грунту, що насичений водою, дослiджено ефекти взаємодiї фаз у шарi при кiлькох значеннях параметра проникностi середовища. Наведено чисельнi результати, якi показують, що процес консолiдацiї проходить повiльнiше при зменшеннi проникностi середовища; для матерiалу з високою проникнiстю вiдзначається помiтне демпфiрування коливань.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська