В.О.Ткаченко, В.В.Яковлев
Нелiнiйно-дисперсiйна модель трансформації поверхневих хвиль в прибережній зоні моря, що покрита льодом

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 3, (1999) с.55-64
Побудовано довгохвильову нелiнiйно-дисперсiйну модель, яка описує поширення згинно-гравiтацiйних хвиль в пружнiй пластинi, шо плаває на поверхнi рiдини змiнної глибини. Модель враховує ефекти нелiнiйної дисперсiї рiдини, а також iнерцiю, пружнiсть та геометрично нелiнiйний прогин пластини. Виходячи з одержаних рiвнянь, побудовано iєрархiчну послiдовнiсть бiльш простих моделей, що узагальнюють вiдомi з теорiї поверхневих хвиль рiвняння Перегрiна, Буссiнеска та Кортевега-де Врiза на випадок згинно-гравiтацiйних хвиль. В окремому випадку узагальнюючого рiвняння Кортевеге-де Врiза побудованi та проаналiзованi точнi розв'язки, що описують поширення солiтонiв та кноїдальних хвиль в морi, яке покрите суцiльним чи битим льодом. Показано, що згинно-гравiтацiйнi хвилi мають деякi зеркальнi властивостi порiвняно з довгими нелiнiйними хвилями на водi. Вiдносно солiтона це означає, що без змiни форми розповсюджується западина, а не горб, як у випадку чистої води, i швидкiсть її росповсюдження зi зростанням амплiтуди зменьшується, а не збiльшується. Крiм того, характеристики згинно-гравiтацiйних хвиль визначаються амплiтудой та дисперсiєй згинної жорсткостi пластини i не залежить вiд дисперсiї води та iнерцiйних властивостей крижаного покриву.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська