В.М.Семененко, Т.М.Семененко
Коливання тонкого суперкавiтуючого профіля поблизу вiльної поверхнi

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 3, (1999) с.48-54
Одержана система iнтегральних рiвнянь слабкозбуреного обтiкання профiлей суперкавiтуючих i вентильованих пiдводних крил, що коливаються, поблизу вiльної поверхнi. Запропонований метод розрахунку залежностi довжини нестацiонарної каверни вiд часу шляхом чисельного рiшення нелiнiйного рiвняння балансу маси газу в кавернi (або рiвняння сталостi тиску в кавернi для парових суперкаверн). Показано, що зменшення вiдстанi вiд вiльної поверхнi веде до зменшення вiдносних амплiтуд коливань довжини каверни i коефiцiентiв гiдродинамiчних сил. Врахування коливань довжини каверни веде до згладжування ампiтудно-частотних характеристик сил порiвняно з розрахунком при фiксованiй довжинi каверни.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська