Н.В.Салтанов, В.Н.Салтанов
До магнітної гідродинаміки неоднорідної рідини, що обертається, в стаціонарному випадку

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 3, (1999) с.32-47
У стацiонарному випадку досдiджена магнiтогiдродинамiчна модель провiдної стратифiкованої нев'язкої рiдини, що обертається. При припущеннi паралельностi векторiв швидкостi й напруженостi магнiтного поля вiдмiчено три типа стратифiкацiї магнiтного поля: доальфвенiвська, альфвенiвська та суперальфвенiвська. Вказанi два випадки, в яких можливо звести трипараметричну задачу до розв'язку лiнiйних рiвнянь. В першому випадку вектор модифiкованої швидкостi виражається через потенцiал, який задовольняє рiвняння Лапласа. У другому випадку вектор модифiкованої швидкостi виражається через узагальнений потенцiал, що задовольняє рiвняння Гельмгольца. Двопараметрична задача на основi iнтегралiв симетрiї та вмороженостi зведена до одного нелiнiйного рiвняння в частинних похiдних другого порядку, яке служить для визначення модифiкованої функцiї току. Це спiввiдношення є узагальненням рiвняння Йи, добре вiдомого у звiчайнiй динамiцi неоднорiдної рiдини. Вказаний ряд випадкiв, коли рiвняння для модифiкованої функцiї току стає лiнiйним. Одержано магнiтогiдродинамiчне узагальнення добре вiдомого в звичайнiй гiдродинамiцi сферичного вихора Хiлла. Одержанi точнi розв'язки, якi описують внутрiшнi хвилi скiнченної амплiтуди в плоскому та коловому шарах замагнiченої неоднорiдної рiдини. Проаналiзовано вплив напруженостi магнiтного поля на дисперсiйнi залежностi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська