О.Д.Нікішова, В.І.Нікішов, В.В.Олексюк
Нестаціонарний конвективний теплоперенос в пограничному шарі неоднорідної рідини

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 3, (1999) с.24-31
Приведено результати експериментальних дослiджень перетворення поля температури у ламiнарному пограничному шарi плоскої пластини, коли вона обтiкається потоком неоднорiдної рiдини. Вивчено два типи розподiлу температури у зовнiшньому потоцi: стрибкоподiбне та перiодичне. Показано, що пiд дiєю зсува швидкостi у пограничному шарi вiдбувається поворот iзотерм i виникає вертикальна компонента градiєнта температури. Отримано експериментальнi данi, що характеризують залежнiсть розподiлу амплiтуди збурень по товщинi пограничного шару. Показано, що глибина проникнення збурень температури залежить вiд їхньої довжини хвилi. Продемонстровано фiльтруючу спроможнiсть пограничного шару, у якому знайдено формування тонких прошаркiв з високими градiєнтами температури (високоградiєнтнi прошарки).
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська