А.М.Гомілко, Ю.В.Шлапак
Чисельне моделювання течій нелiнiйно-в`язкої рiдини у плоскiй областi

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 3, (1999) с.11-15
Розглянуто задачу про знаходження стацiонарної течiї нелiнiйно-в`язкої рiдини у плоскiй областi, коли на межi задано вектор швидкостi. Для чисельного розв`язання такої задачi використовується метод розширеного Лагранжiана та апроксимацiя скiнченними елементами. Проведене чисельне моделювання течiй в`язкої та нелiнiйно-в`язкої рiдини у квадратнiй порожнинi при русi верхньої стiнки. Результати обчислень на дрiбнiй сiтцi дозволяють спостерiгати вихори та дослiджувати їх структуру. Проведене порiвняння з вiдповiдними результатами, що стосуються ньютоновських течiй.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська