П.П.Й.М.Схрам, І.П.Якименко
Гідродинамічна теорія броунiвського руху в стислій рідині

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 2, (1999) с.53-63
Отримано загальне аналiтичне рiшення проблеми часових кореляцiй теорiї броунiвського руху в суспензiях при врахуваннi стисливостi рiдини та гармонiйного потенцiалу. За допомогою цього рiшення сформульовано критерiї для реалiзацiї режиму дифузiї на великих часах та виконано послiдовний перехiд до рiвноважного значення середнього квадрату швидкостi на малих часах. Знайдено повнi асимптотичнi розклади для кореляцiйних функцiй швидкостi та середньоквадратичних змiщень броунiвської частинки, що описують так званi стiйкi кореляцiї у стисливiй вязкiй рiдинi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська