І.Т Селезов
Розповсюдження нелінійних неусталених поверхневих гравітаційних хвиль над нерiвним дном

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 1, (1999) с.102-109
Представлено деякi математичнi моделi хвильової гiдродинамiки прибережної зони шельфу i чисельнi розв'язки, що демонструють новi ефекти взаємодiї хвиль на волi з донним рельєфом. Виходячи з точної двовимiрної постановки, що включає рiвняння Лапласа для потенцiалу швидкостей, нелiнiйнi умови на вiльнiй поверхнi й умови на доннiй поверхнi, одержанi нелiнiйно-дисперсiйнi асимптотичнi апроксимацiї, що описують поширення хвиль над донним рельєфом. При цьому вводяться припущення, що параметр дисперсiї b i градiєнт поверхнi дна g малi, в той час як параметр нелiнiйностi a покладається довiльним на вiдмiну вiд широко поширених традицiйних наближених теорiй. Представлена також нелiнiйна модель стосовно дослiдження перемiщення солоної морської води, а також переформування дна пiд дiєю хвиль, що поширюються над нерiвним дном. Вiдповiдна початково-крайова задача розв'язується методом скiнченних рiзниць для заданих багатократних хвильових iмпульсiв типу пiвсинусоїди, що генеруються на входi. Крiм цього, аналогiчна задача розглядається на основi рiвняння КдВ при заданнi на входi солiтона. Представлено результати чисельних розрахункiв та їх аналiз.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська