В.В.Нікішов, В.І.Hікішов
Спектр турбулентних флуктуацiй оптичного показника заломлення морської води

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 1, (1999) с.52-63
Проведено аналiз поведiнки спектрiв флуктуацiй показника заломлення En в турбулентному водному середовищi у випадку, коли флуктуацiї показника заломлення n визначаються флуктуацiями температури T' та солоностi S'. Для локально однорiдної й iзотропної турбулентностi знайдено вираз для спектру En, що залежiть вiд швидкостей дисипацiї (вирiвнювання) флуктуацiй температури та солоностi, якi разом зi швидкiстю дисипацiї турбулентної енергiї визначають статистичний режим флуктуацiй оптичного показника заломлення. Параметризацiя вказаних швидкостей дисипацiї була проведена з використанням градiєнтної гiпотези. Показано, що в спектрi En в залежностi вiд внескiв флуктуацiй температури та солоностi в флуктуацiї оптичного показника заломлення можуть спостерiгатися областi аномальної поведiнки, тобто можуть виникати локальнi екстремуми.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська