С.І.Кріль, В.П.Берман
Рівняння турбулентної течії сумiші газу i твердих часток

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 1, (1999) с.26-34
Виведено осередненi по ймовiрностi диференцiйнi рiвняння, що описують сумiш газу i твердих часток як турбулентне термодинамiчне середовище. Продемонстровано можливiсть використання математичного апарату теорiї узагальнених функцiй для виведення такого роду рiвнянь. Показано, що формула диференцiювання по часi iнтеграла, узятого по рухомому об`єму середовища, є iнварiантом при переходi вiд звичайних похiдних до узагальнених.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська