С.К.Киселев, О.Я.Олійник
Гiдродинамiчна модель фiльтрування при очисткі підземних вод від сполук заліза

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 1, (1999) с.20-25
Побудована гiдродинамiчна модель фiльтрування при вилученнi сполук залiза з води. Модель складається з двох взаємопов'язаних блокiв: гiдродинамiчного (фiльтрацiйного) i динамiки сполук залiза в фiльтруючому пористому середовищi. Розглянуто окремi випадки загальноi моделi при гомогеннiй i гетерогеннiй стадiях окислення. Загальна модель реалiзована чисельними методами, для окремих моделей одержанi аналiтичнi рiшення. Запропонована методика розрахунку по визначенню основних параметрiв очистки.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська