В.О.Горбань, I.М.Горбань
Дослiдження динамiки вихрових структур в кутовiй областi та поблизу поверхнi з заглибленням

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 1, (1999) с.4-11
В рамках плоскої задачi розглянутi можливостi утворення крупних стацiонарних вихорiв при обтiканнi кутової областi та заглиблення (кругової лунки). Використана модель iдеальної нестисливої рiдини. Для побудови потенцiалу швидкостi фiзична область течiї конформно вiдображається на верхню напiвплощину. Одержано залежностi для iнтенсивностi стацiонарного вихора та його координат вiд геометричних параметрiв, що описують область течiї. Показано, що до суттєвих характеристик стацiонарного вихора належить його власна частота. Вона дорiвнює частотi прецесiї вихора навколо стацiонарної точки при малих збуреннях його положення в потоцi. Наявнiсть власної частоти призводить до вибiркової реакцiї стацiонарного вихора та утворюваної ним локальної вiдривної зони на малi перiодичнi збурення швидкостi потоку. Зовнiшнi збурення викликають вiдхилення вихора вiд його стацiонарного положення та рух по певнiй замкнутiй траекторiї. Залежнiсть величини максимального за перiод вiдхилення вихора вiд частоти зовнiшнiх збурень має резонансний характер. Рiзке збiльшення амплiтуди збурених рухiв вихора при наближеннi частоти збурень до власної частоти вихора веде до iнтенсифiкацiї процесiв перемiшування i хаотизацiї течiї в локальних вiдривних зонах, що формуються стоячими вихорами.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська