Д.Б.Куриляк, В.О.Лисечко
Дифракцiя плоскої акустичної хвилі на скінченному м'якому конусі при осьовому опроміненні

Акустичний вісник, Том 16 № 3, (2013-2014) с.23-30
Отримано розв'язок задачі дифракції плоскої акустичної хвилі на скінченному м'якому порожнистому конусі при осьовому опроміненні. Задачу розв'язано відносно потенціалу швидкості дифрагованого поля методом власних функцій підобластей з використанням процедури аналітичної регуляризації. Невідомі коефіцієнти розкладу отримано з розв'язку нескінченної системи лінійних алгебраїчних рівнянь другого роду, які допускають розв'язок із заданою точністю. Досліджено вплив параметрів конуса на його дифракційні характеристики. Отримані числові результати порівнюються з відомими даними для диска.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
акустична хвиля, скінченний конус, діаграма спрямованості, переріз розсіювання, аналітична регуляризація
МОВА ТЕКСТУ: українська