В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Потенційна ефективність неінвазивного оцінювання акустичних параметрів артефактів тканин респіраторного тракту

Акустичний вiсник, Том 13 № 1, (2010) с.44-62
З використанням статистичного підходу розглянуто задачу оцінювання акустичних параметрів локальних артефактів об'єктів. Як інформативні статистичні характеристики, що визначають точність оцінювання, використані дисперсія оцінки та її зміщення. Розглянуто залежність визначених похибок оцінювання від відношення сигнал/перешкода. На основі матриць взаємної спектральної щільності сигналів, зареєстрованих у заданій системі точок, теоретично проаналізовано залежності дисперсії оцінок акустичних параметрів від частотного діапазону, ступені секціювання сигналу, кількості приймальних елементів у антені та їхнього розташування. Досліджено залежність ефективності оцінювання від ступеня когерентності джерела акустичних сигналів, його розподілу в просторі й розміру артефактів. Розглянуто вплив на точність оцінювання положення антени відносно джерела сигналів, артефакту й меж об'єкта. На базі раніше розроблених канонічних моделей артефактів стінки циліндричної труби кількісно проаналізовано впливи вказаних факторів на дисперсію оцінки швидкості звуку в області артефакту й на положення максимуму функції чутливості, яка характеризує похибку зміщення цієї оцінки. Для ряду типових ситуацій визначені ефективні схеми розташування обмеженого числа приймачів у антенах.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
артефакт об’єкта, багатоелементна антена, функція чутливості, відношення сигнал-перешкода, похибка зміщення
МОВА ТЕКСТУ: російська