О.Я.Калюжний, В.Ю.Семенов
Метод ідентифікації статі диктора на основі моделювання акустичних параметрів голосу гауссовими сумішами

Акустичний вiсник, Том 12 № 2, (2009) с.31-38
В статті запропоновано метод автоматичної класифікації мовних фрагментів за ознакою "чоловік/жінка" та описані основні етапи його алгоритмічної реалізації. Метод заснований на моделюванні щільності розподілу вектора акустичних ознак голосу зваженою сумою декількох гаусівських розподілів (метод гаусових сумішей, GMM). При цьому кожний член GMM відповідає деякому підкласу множини акустичних параметрів голосового сигналу. За вектор акустичних ознак було обрано сукупність кепстральних RASTA-PLP коефіцієнтів, доповнених періодом основного тону. Навчання гаусових сумішей для чоловічих та жіночих голосів виконувалось за методом expectation-maximization з ініціалізацією згідно алгоритму K-середніх. Досліджено залежність процента помилок класифікації від типу коваріаційних матриць GMM та їхніх порядків. У різних експериментах запропонований метод показав достатньо малу ймовірність помилки класифікації (від 9 до 0%). Зроблено висновок щодо другорядності порядку та типу GMM у порівнянні з необхідністю різноманітного представлення дикторів у навчальній базі мовних сигналів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
обробка мовного сигналу, голос диктора, розпізнавання статі, метод гауссових сумішей, кепстральні коефіцієнти
МОВА ТЕКСТУ: російська