Н.Н.Кізілова
Дослідження залежностей тиск-витрати та параметрів падаючої та відбитої хвиль тиску в артеріальних руслах

Акустичний вiсник, Том 7 № 1, (2004) с.50-61
Досліджено хвильову течію в'язкої нестисливої рідини у моделі внутрішньоорганного артеріального русла, що складається з послідовного з'єднання тонкої довгої трубки з в'язкопружного матеріалу й термінального елементу, який характеризується комплексною хвильовою провідністю. У рамках осесиметричної моделі течії рідини у товстостінній циліндричній трубці отримані вирази для хвиль тиску й об'ємних витрат. Для осередненої по перерізу трубки системи рівнянь отримані вирази для інваріант Рімана й інтенсивностей падаючої та відбитої хвиль розрідження і стиску. Після співставлення результатів розрахунків проведено біомеханічну інтерпретацію залежності тиск-витрати й параметрів падаючої та відбитої хвиль. Виділені діагностично значущі параметри, які дозволяють оцінити стан кровообігу у внутрішньому органі за результатами вимірювань тиску та витрати у живильній артерії. Проведено аналіз хвильової картини за даними про коливання тиску й витрати в аорті й легеневій артерії. Результати дослідження можуть бути використані для розробки нових методів неінвазивної діагностики стану окремих внутрішніх органів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
модель внутрішньоорганного артеріального русла, термінальний елемент, інваріанти Рімана, інтенсивності падаючої та відбитої хвиль розрідження і стиску, методи неінвазивної діагностики
МОВА ТЕКСТУ: російська