І.Я.Жбадинський, В.В.Михаськів, О.І.Степанюк
Задача усталеного деформування тривимірного кусково-однорідного тіла з компланарними тріщинами

Акустичний вісник, Том 6 № 4, (2003) с.27-32
Методом граничних інтегральних рівнянь розв'язано симетричну задачу взаємодії плоских тріщин, які навантажені гармонічними за часом зусиллями та розташовані по один бік від поверхні розмежування ідеально з'єднаних пружних півпросторів. Чисельні результати наведені для випадку тривимірного хвильового поля, що зумовлене взаємодією міжматеріальної поверхні та двох кругових тріщин, які знаходяться під впливом внутрішнього гармонічного тиску з постійною амплітудою. Для різних співвідношень між механічними константами складових частин тіла, які забезпечують відсутність приповерхневих хвиль (нулі функції Стоунлі), дано розподіл коефіцієнтів інтенсивності напружень вздовж контурів дефектів в області низькочастотних і резонансних хвильових чисел.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
метод граничних iнтегральних рiвнянь, плоска трiщина, функцiя Стоунлi, контури дефектiв, взаємодiя дефектiв
МОВА ТЕКСТУ: українська