С.О.Папков, Ю.І.Папкова, А.А.Ярошенко
Звукове поле в неоднородному гідроакустичному хвилеводі з ступiнчастим дном

Акустичний вiсник, Том 6 № 1, (2003) с.32-42
Для моделі хвилеводу з твердим східчастим дном і змінним по глибині профілем швидкості звуку досліджено асимптотичне поводження невідомих у нескінченній системі, яка визначає вагові коефіцієнти у Фур'є-розкладі акустичного потенціалу. Знання асимптотики невідомих дозволило застосувати метод поліпшеної редукції при обчисленні коефіцієнтів для нормальних мод. Проведено чисельне дослідження звукових полів при варіюванні параметрів задачі.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
неоднорiдний хвилевiд, ступiнчасте дно, профiль швидкостi звуку, метод часткових пiдобластей
МОВА ТЕКСТУ: російська