В.Г.Карнаухов, А.В.Козлов, Е.В.Пятецька
Демпфування коливань в'язкопружних пластин з використанням розподілених п'єзоелектричних включень

Акустичний вісник, Том 5 № 4, (2002) с.15-32
Дано постановку задачі про активне демпфування стаціонарних і нестаціонарних коливань тонких в'язкопружних пластин з використанням розподілених п'єзоелектричних сенсорів та актуаторів. Розглянуті випадки програмного керування коливаннями пластини без оберненого зв'язку і керування коливаннями з використанням оберненого зв'язку. Представлені декілька варіантів рівнянь оберненого зв'язку, які забезпечують зміну жорсткістних, дисипативних та інерційних характеристик пластини. Основні співвідношення одержано на основі гіпотез Кірхгофа-Лява, доповнених гіпотезами про розподіл електричних польових величин. Для прямокутної пластини з шарнірним закріпленням торців одержано аналітичний вираз для потенціалу, який демпфує кожну з мод коливань, які збуджуються гармонічним за часом поперечним навантаженням. Аналогічний вираз одержано і для заряду сенсора. Для інших типів граничних умов і геометрії пластини при розв'язку використано метод скінченних елементів. На основі аналітичних та скінченно-елементних розв'язків одержані числові результати, які ілюструють ефективність активного контролю стаціонарних та нестаціонарних коливань пластини.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
активне демпфування коливань, в'язкопружна пластина, сенсор, актуатор, п'єзоелемент
МОВА ТЕКСТУ: російська