О.Я.Калюжний, В.Ю.Семенов
Економічний метод очищення мовних сигналів від шуму, що базується на блоковому поданні сигналу в просторі станів і векторному квантуванні

Акустичний вісник, Том 5 № 3, (2002) с.28-34
Запропоновано новий економічний метод очищення мовних сигналів від шуму. Скорочення обчислень базується на властивостях розробленої в роботі блокової моделі авторегресійного сигналу. Показано зменшення похибки у порівнянні з традиційним фільтром Калмана. Розглянуто задачу оцінювання авторегресійних параметрів мовних сигналів у присутності шуму. Запропоновано економічну двоетапну процедуру оцінювання, яка базується на векторному квантуванні авторегресійних параметрів. На першому етапі початкове наближення для оптимального набору авторегресійних параметрів визначається на невеликій кількості квантів. Потім значення оцінки поліпшується за допомогою ефективної ітераційної процедури. Ефективність результуючого методу перевірена на реальних мовних сигналах.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
мовнi сигнали, обробка сигналiв, очищення вiд шуму, авторегресiйна модель
МОВА ТЕКСТУ: російська