В.Т.Грінченко, В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Алгоритми адаптивної і рангової класифікації шумів дихання

Акустичний вісник, Том 5 № 3, (2002) с.19-27
На основі статистичного підходу сформульовано задачу класифікації стану органів дихання людини. Як основну інформативну характеристику використано спектральну щільність потужності шумів дихання. З метою мінімізації апріорної інформації розглянуто випадок поділу спектральних характеристик шумів дихання на два класи, які включають пацієнтів зі здоровими й хворими органами дихання. Синтезовано алгоритм адаптивної класифікації, який використовує для навчання еталонну вибірку шумів дихання здорових пацієнтів. Виконано аналіз структури алгоритму й проведено його спрощення, яке підвищує стійкість до амплітудних характеристик, несуттєвих для задачі класифікації. Розглянуто задачу класифікації при відсутності еталонних навчальних записів шумів дихання. Запропоновано алгоритми класифікації, які використовують інформацію про структуру рангів відліків спектральної щільності потужності шумів дихання. Показано, що вказані методики є нечутливими до амплітудних множників, які враховують ритміку дихання та вплив тракту реєстрації. Виконано експериментальну перевірку синтезованих алгоритмів. Визначені умови, що забезпечують підвищення їхньої ефективності й надійності.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
шуми дихання, обробка сигналiв, алгоритм, адаптивна класифiкацiя, рангова класифiкацiя
МОВА ТЕКСТУ: російська