В.А.Воскобойник, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков
Псевдозвук за перешкодою на цилiндрi, який обтiкається повздовжньою течiєю

Акустичний вісник, Том 5 № 1, (2002) с.22-36
Експериментально дослiдженi псевдозвуковi пульсацiї пристiнного тиску за кiльцевою перешкодою на гнучкому видовженому цилiндрi, який обтiкається повздовжньою течiєю. Отриманi iнтегральнi й спектральнi статистичнi характеристики поля пульсацiй тиску за перешкодою, вивчений її вплив на структуру турбулентного примежевого шару. Розмiщення перешкоди у внутрiшню область примежевого шару змiнює структуру всього примежевого шару. При зростаннi дiаметра перешкоди iнтенсивнiсть пульсацiй пристiнного тиску зростає. Максимальне значення iнтенсивностi спостерiгається у ближньому слiдi перешкоди. На вiдстанях, що перевищують 100 дiаметрiв перешкоди, турбулентний примежевий шар вiдновлюється. Збiльшення дiаметра перешкоди й швидкостi обтiкання призводить до зростання низькочастотних спектральних складових пульсацiй тиску й ослаблення високочастотних, у порiвняннi з примежевим шаром на гiдравлiчно гладкому цилiндрi. Турбулентний примежевий шар за перешкодою насичується великомасштабними вихровими структурами. Максимальний внесок в енергiю поля пульсацiй псевдозвукового тиску вносять тi вихори, що зриваються з перешкоди при поперечному її обтiканнi, для котрих частота вiдповiдає числу Струхаля Sh≈0.1. Для докризового режиму вiдривного обтiкання кiльцевої перешкоди число Струхаля змiнюється обернено пропорцiйно до числа Рейнольдса.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
псевдозвук, обтiкання перешкоди, примежовий шар, iнтенсивнiсть пульсацiй, масштаби вихорiв
МОВА ТЕКСТУ: російська