В.Б.Галаненко, А.Я.Калюжний, А.А.Ковтонюк
Дослідження ефективності роботи акустичних приймальних пристроїв в кабіні автомобіля на основі комп'ютерного моделювання звукового поля

Акустичний вісник, Том 3 № 2, (2000) с.42-55
Запропоновано модель звукового поля, породжуваного сигналами мови та шуму всередині кабіни автомобіля. Модель враховує складну геометрію кабіни, частотну залежність поглинання звуку її поверхнями та просторово-кореляційну структуру розподіленого джерела шуму. Розрахунок акустичного поля базується на хвильовому підході для низьких частот (до 1000 Гц) та на наближенні променевої акустики для більш високих частот спектру сигналів. Розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє симулювати сигнали мови та завад, що виникають під час руху автомобіля всередині його кабіни. Пакет програм може бути застосований як імітатор звукового поля при розробці автомобільних пристроїв кодування та розпізнавання мови. Для перевірки моделі проведене співставлення спектру імітованого шуму двигуна з результатами натурних вимірювань. На основі розробленої моделі досліджено ефективність мікрофонних антен як засобів очищення мови від шуму, що відповідає різним алгоритмам обробки сигналу на тлі завад.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
системи мовного керування, моделювання звукового поля, хвильовий пiдхiд, променеве наближення, мiкрофоннi антени, очищення мовного сигналу, просторово-часова обробка
МОВА ТЕКСТУ: російська