В.В.Гавриленко
Вертикальний несиметричний удар параболічного циліндра об поверхню стисливої рідини

Акустичний вісник, Том 3 № 1, (2000) с.10-22
Розглянуто плоску задачу вертикального удару твердого параболічного циліндра об поверхню стисливої рідини, якщо вісь симетрії контура циліндра не співпадає з нормаллю в точці його дотику незбуреної поверхні рідини. На основі методів інтегральних перетворень Лапласа по часу, розділення змінних, теореми про згортку оригіналів двох функцій, розкладу в ряди Фур'є за повною тригонометричною системою функцій, розв'язок нестаціонарної змішаної крайової задачі механіки суцільного середовища з наперед невідомою змінною границею зведено до розв'язку нескінченої системи лінійних інтегральних рівнянь Вольтерра другого роду відносно коефіцієнтів розкладу гідродинамічного тиску в ряд Фур'є. У чисельному прикладі для параболічних циліндрів, що занурюються, з різними масами і початковими кутами асиметрії наведено залежності від часу гідродинамічної сили, момента реакції, кута асиметрії, границь області контакту, а також розподіл гідродинамічного тиску на змоченій поверхні тіла.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
несиметричний удар, параболiчний цилiндр, занурення в рiдину, область контакту
МОВА ТЕКСТУ: російська