The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Y Acoustic bulletin
Author index
Yakimenko N.S.
Yakovenko Ye.V. (Yakovenko E.V.)
Yakovlev V.V.
Yaroshchuk O.V.
Yaroshenko A.A.
Yemchinskaya E.A.
Yurchenko M.Ye.