The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
S Acoustic bulletin
Author index
Sahakyan S.G.
Sahno V.P.
Saltanov N.V.
Saltanov V.N.
Savin V.G.
Seimov V.M.
Selezov I.T.
Semenov V.Yu.
Semenyuk D.N.
Semkiv M.Ya.
Senchenkov I.K.
Shamarin Yu.E.
Shamko V.V.
Shevchenko A.Yu.
Shevchenko Yu.V.
Shirkov V.T.
Shlipchenko Yu.Z.
Shotskii B.I.
Shpak V.A.
Shyshov A.M.
Sichko V.M.
Sidletskii V.O.
Sliozberg T.M.
Smolov V.E.
Sobol T.V. (Sobol' T.V.)
Sokol A.V.
Sokol G.I.
Solodun A.V.
Soltannia B.
Sopilka Yu.V.
Sotnikova T.A.
Sperkach V.S.
Starkov N.V.
Starovoit I.V.
Stepanyuk O.I.
Storozhev V.I.
Sukhar'kov A.O.
Suhar'kov O.V.
Sulym G.T.
Syrkin E.S.