The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
P Acoustic bulletin
Author index
Papkov S.O.
Papkova Yu.I.
Pavlik A..
Pechuk Ye.D. (Pechuk E.D.)
Pecoraro M.
Petrishchev O.N.
Popov G.Ya.
Pozdeev V.A.
Prosvirov D.V.
Pyatetskaya Ye.V.